Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Isten hozta a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola honlapján!Története
Az intézményünkről röviden
Képzésről...
Dolgozóink
Alapítványunk
Pályázatok
Pápay Sándor Oktatási, Pedagógiai Műhely
Rólunk írták

Intézményünkről röviden

Iskolánk arculata, képzési jellege

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. "Az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe.
Kiemelt feladatunk olyan kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, akik testileg-lelkileg egészségesek, képesek a tanulásra, elfogadják a társadalmi érintkezés normáit, megtanulják az elfogadott viselkedés szabályaihoz való alkalmazkodást, toleránsak, probléma-érzékenyek, családszeretők és tisztelők, szeretik hazájukat, közvetlen környezetüket és iskolájukat.
Katolikus iskolánkban nem „elit” képzésre törekszünk. Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását segíti elő. Célunk, hogy az iskola arculatát, programjait, tanáraink és diákjaink gondolkodásmódját, beszédstílusát a keresztény értékek inspirálják. Egyházi ünnepeink jelentős szerepet játszanak kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában. Mivel a Görög Katolikus Egyház fenntartásában működik intézményünk, fontosnak tartjuk, hogy az itt tanulók saját felekezetük szokásain és hagyományain túl megismerkedjenek a görög katolikus szokásokkal és hagyományokkal is.Néhány hitéleti programunk:

 • a tanítást és az étkezéseket imádsággal kezdjük és fejezzük be;
 • tanulóink felekezetük (görög katolikus, római katolikus, református) szerint tanulnak hittant 2 órában;
 • a tanítási napra eső görög katolikus ünnepeken (kb. 8-10 alkalom) közös Szent Liturgián veszünk részt a Püspöki Székesegyházban vagy iskolánk új aulájában.
 • az osztályközösségek évente négyszer saját szándékukra felajánlott Szent Liturgián imádkozhatnak és énekelhetnek együtt új kápolnánkban;
 • karácsonyra és húsvétra iskolánk dolgozói és a diákok közös gyertyagyújtásokkal, elmélkedésekkel, jó cselekedetek gyűjtésével és lelkinappal készülnek;
 • karitatív gyűjtéseket szervezünk. Célunk, hogy az itt megalapozott keresztény ne- veléssel diákjaink saját egyházközségeiket építő aktív tagok lehessenek családjukkal együtt.

Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola. ( tandíjmentes )
Az iskola tanulóinak létszáma: 500 fő. Osztályok száma: 21 (14 alsó, 7 felső tagozatos).

Iskolánk olyan általánosan képző intézmény, mely ki- emelt gondot fordít: A 6-15 éves tanulók alapkészségeinek, különösen az anya-nyelvi és idegen-nyelvi kommunikációs készségek, illetve a logikus gondolkodás és az informatikai kompetencia fejlesztésére, nemzeti hagyományaink megismerésére, a nemzeti tudat, az egészséges lokálpatriotizmus erősítésére és az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati szabályainak elmélyítésére.
Intézményünk épülete az utóbbi években kibővült, s jelentős része általános felújításra, modernizálásra került. Az iskola felszereltsége kiváló. Az oktatást az egyéb szemléltető eszközök mellett már 14 interaktív tábla és 6 Mimio Teach interaktív eszköz (projektorral és laptoppal) is segíti.Alsó tagozaton:
 • Diákjaink 7.45 - 16-ig vannak az iskolában. (Előtte és utána, 6.15 - 7.45 és 16 - 17 óra között tanári ügyele- tet biztosítunk.)
 • Az egész napos (iskolaotthonos) oktatási rendszerben két egyenrangú osztálytanító naponta váltakozó műszakban tanítja a gyerekeket a különböző tantárgyakra. A magyar illetve a matematika órák után közvetlenül 1-1 úgynevezett önálló óra következik, ahol ugyanazzal a pedagógussal oldják meg a gyakorló feladatokat, aki a tantárgyat tanítja, így hét közben nincs házi feladat. A színvonalas oktatásnak, a fegyelmezett - de jó - légkörnek és az önálló órákon végzett sok gyakorlásnak köszönhetően tanulóink alapos tudásra tesznek szert. Így a 4. osztály elvégzése után tanítványaink nagyszerűen helyt állnak a felső tagozaton és a 8 osztályos gimnáziumokban is. Mivel ez az oktatási for- ma családias jellegű, magas a gyerekek neveltségi szintje is.
 • Az angol nyelvet az 1. és 2. évfolyamon játékos formában heti 1, a 3. osztályban heti 2+1 (gyakorló) órában, 4. osztálytól kötelezően heti 3, a jól haladók pedig heti 5 órában képességek szerinti évfolyamonkénti csoportbontás- ban tanulhatják. Ehhez nyelvi labor is rendelkezésre áll.
 • A 4. osztályosok második idegen nyelvként heti 1 órában német nyelvet is tanulhatnak.
 • Az informatikai alapismeretek elsajátítását a jól felszerelt informatika teremben szakkör keretében már az első osztálytól megkezdhetik a tanulók. Erre épül a komolyabb szintű informatikai képzés a felsőbb osztályokban.
 • A matematika oktatást játékosabbá teszik az 1-2. évfolyamon a Lego Matech készletek és oktatóprogram.

Felső tagozaton:
 • Az angol nyelvet kötelezően heti 3, a jól haladók heti 5 órában képesség- és teljesítményszintek szerinti évfolyamonkénti csoportbontásban tanulhatják.
 • A jobb tanulók középiskolai felvételikre való intenzívebb felkészítése, másrészt a nehezebben haladók felzárkóztatása érdekében az 5- 8. évfolyamon a magyar és matematika órákon is képesség– és teljesítményszintek szerinti csoportokban folyik az oktatás. Ez—a felvételi eredményeket látva- nagyon hatékony.
 • Az 5-8. osztályok diákjai második idegen nyelv- ként heti 1 órában német nyelvet is tanulhatnak.
 • A felsősök heti 2 órában választható tantárgyként magasabb szinten is tanulhatják az informatikát.

Intézményünk akkreditált kiváló Tehetségpont.

A tehetséggondozást, tehetségfejlesztést minden peda- gógus igyekszik megvalósítani tanóráin. Emellett szá- mos tanórán kívüli foglalkozás is ezt a célt szolgálja:
- Tehetségfejlesztő foglalkozások: angol, magyar, matematika, német

- Szakkörök:
robotika; csillagász, informatika, képzőművészeti, kézműves, média, sakk

- Művészeti foglalkozások:

 • néptánc-oktatás (heti 1 testnevelés óra keretében)
 • énekkar
 • citeraoktatás (alapítványi)
 • képző- és iparművészet (alapítványi)
 • drámakör és színjáték (alapítványi)
 • zeneoktatás az Egressy-Erkel Zeneiskola által kihelyezetten: szolfézs, zongora, furulya, fagott és hegedű

- Sport, mozgásfejlesztés:
 • heti 5 testnevelés óra (ennek keretében alsó tago- zaton a közeli jégpályán korcsolyaoktatás, a 3. évfolyamon úszásoktatás, a 6. évfolyamon pedig úszásórák.)
 • fociedzés korcsoportonként
 • kosárlabdaedzés korcsoportonként
 • tartásjavító torna és tömegsport korcsoportonként fittnes aerobic (Fortuna Táncstúdió)
 • ritmikus sportgimnasztika, showtánc (Fortuna) judoedzés (Judo Club)

- A tehetség megnyilvánulásának lehetőségei:

 • tanulmányi - és sportversenyek
 • előadó-művészeti versenyek (vers, próza, népdal) iskolai ünnepélyek, gálaestek, hangversenyek;
 • művészeti– és sportbemutatók;
 • Tehetségnap
 • képzőművészeti és technikai bemutatók, kiállítá- sok, rajzpályázatok;

- Felzárkóztatás:
 • differenciált képességfejlesztés a tanórákon
 • tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások
 • a tanulási—és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók számára külön fejlesztő foglalkozások.
- Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése:
Iskolánk a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő, valamint a mozgássérült és gyengénlátó tanulók integrált nevelését- oktatását vállalja fel. Számukra kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, melyeket gyógypedagógusok és szakképzett fejlesztő pedagógusok tartanak.

- Diákjaink egészsége érdekében:
 • Törekszünk arra, hogy diákjaink minél több időt töltsenek a szabadban a tanítási napokon, sőt a hétvégéken is. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk túrákat a Bükk hegység gyönyörű részeire.
 • Száraz technológiával működő sószobánkban a tanulók évente több 5-5 napos kúrán vesznek részt.

- Táborozási lehetőségek:
Nyaranta hittanos tábor, képzőművészeti alkotótábor, cserkész- , napközis- (3 turnusban) és osztálytáborok várják a gyermekeket közös pihenésre.

- Cserkészet: Érdekes színfolt iskolánkban az 1212. számú Szent Ilona Cserkészcsapat működése. Foglalkozásaikon, kirándulásaikon a kis cserkészek külön lehetőséget kapnak a hitre, erkölcsös életre, emberségre, kitartásra, a haza- és természetszeretetre való nevelésre.

- Alapítványunk: Neve: Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Adószáma: 18416084-1-05
Számlaszáma: CIB 10700086-47919501-51100005
Fő célja: a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola tanulóinak mind magasabb színvonalú szellemi és testi fejlődéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása.
Támogatóink adományát ebben a tanévben az udvarok szépítéséhez, további játszóeszközökhöz és napvitorlák beszerzéséhez kérjük és várjuk.

Nyílt napok

- 2017. december 08. péntek. 8 órától tájékoztató, épületbemutatás; 8:55 - 10:40 között 1. osztályosok órái.
- 2018. február 13. kedd.
8 órától tájékoztató, épületbemutatás; 8:55 - 10:45 között 1. és 4. osztályosok órái.
- 2017. február 19. hétfő.
8 órától tájékoztató, épületbemutatás; 8:55 - 10:45 között 1. és 4. osztályosok órái.

Iskolakóstolgató foglalkozások:
Itt a várhatóan leendő elsős tanító nénik tartanak foglalkozásokat a nagycsoportos óvodásoknak, akiket szüleikkel együtt várnak ezekre az alkalmakra. A foglalkozások után lehetőség van a jelentkezésre.
1. iskolakóstolgató: 2018. március 02. péntek 15 óra;
2. iskolakóstolgató: 2018. március 09. péntek 15 óra;
3. iskolakóstolgató: 2018. március 23. péntek 15 óra.

Március 23-án 15 órától a szülőknek az iskola vezetősége közös tájékoztatót, fórumot tart .
16 órától
ízelítőt adnak a gyerekeknek és szülőknek táncosaink, judosaink és cserkészeink.

Jelentkezési határidő: 2018. március 26. hétfő

Elbeszélgetés a jelentkező gyerekekkel és szüleikkel: (telefonos időpontegyeztetés alapján)
április 04-06. 8:00 - 16:00 között

Felvételi követelmény:

 • iskolaérettség
 • a keresztény szellemiség és az ezzel kapcsolatos elvárások elfogadása (nyilatkozat!).

A felvételnél előnyt jelent az egyházközséghez való tartozás. (Ennek igazolására az elbeszélgetésre hozzák magukkal a gyermek keresztlevelét és - ha van - lelkipásztori ajánlását!)

Beiratkozás:
április folyamán (a Kormányhivatal jelöli ki az időpontot).

A beiratkozáshoz szükségesek:

 • Óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • lakcímkártyája
 • 1 db igazolványkép
 • 1 szülő személyi igazolványa
 • kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok
 • diákigazolványhoz az okmányirodától fényképezés után kapott nemzeti egységes kártyarendszer-adatlap
 • 800 Ft iskolai nyakkendőre
 • 1700 Ft iskolai egyenpólóra
 • Aki nem csak az alanyi jogon járó biztosítást választja, hozzon pénzt magával a pluszbiztosítás igénylésére is!